Thống kê chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

Thống kê chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2015-2016

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

356

 

 

47

70

115

123

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

0

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

356

 

 

47

70

115

123

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

356

 

 

47

70

115

123

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

356

 

 

47

70

115

123

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

356

 

 

47

70

115

123

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

 

 

 

 

 

 

 

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

19

 

 

 

5

5

9

8

Số trẻ em béo phì

5

 

 

 

 

5

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

356

 

 

47

70

115

123

1

Đối với nhà trẻ

47

 

 

47

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

47

 

 

 

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

356

 

 

 

70

115

123

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

356

 

 

 

70

115

123


No comments yet. Be the first.