THỜI KHÓA BIỂU


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY
 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 - 2013
Thứ
Khối nhà trẻ
Mẫu giáo 3 Tuổi
Mẫu giáo 4 Tuổi
Mẫu giáo 5 Tuổi
2
Sáng
                Thể dục
               Thể dục
               Thể dục
           Thể dục
Chiều
 - Ôn bài cũ
- Chơi hoạt động góc.
- Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày.
- Ôn các bài hát đã học về chủ đề.
-Nêu gương cuối ngày

 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.
 - Trò chơi dân gian
 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.
3
Sáng
             Văn học
          Văn học
            Văn học
           Văn học
Chiều
 - Ôn bài cũ
- Chơi hoạt động góc.
- Nêu gương cuối ngày.
          Tạo hình
-Nêu gương cuối ngày.
            Tạo hình
.
-Nêu gương cuối ngày
 - Ôn đọc thơ, ca dao, đồng dao, kể chuyện
 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.
4
Sáng
            NBTN
         Toán
       Toán
           Toán ( KPKH)
Chiều
 - Ôn bài cũ
- Chơi hoạt động góc.
- Nêu gương cuối ngày.
 - Học làm quen với ATGT
 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.
- Học làm quen với ATGT
- Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.
 - Học làm quen với an toàn
 giao thông.
 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.
5
Sáng
         Văn học
         KPKH
         KPKH
         KPKH ( Tạo hình)
Chiều
-Chơi trò chơi, ôn bài cũ
- Chơi hoạt động góc.
- Nêu gương cuối ngày.
- Trò chơi dân gian
- Chơi hoạt động góc.
-Nêu gương cuối ngày.
- Trò chơi dân gian
- Chơi hoạt động góc.
- Nêu gương cuối ngày.
        LQVCC ( Tạo hình)
6
Sáng
     Âm nhạc ( Tạo hình)
        Âm nhạc
        Âm nhạc
          Âm nhạc
Chiều
- Trò chơi dân gian.
- Nêu gương cuối tuần
- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần.
- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần.
- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T/M BAN GIÁM HIỆU
 
 
 
 
 
    HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
            (Đã ký)
 
 
 
 
 
     Nguyễn Hoài Thu
 

 


Các thông tin khác: