Tài chính công khai ngày 04/5/2021


Tài chính công khai ngày 04/5/2021

Tổng số trẻ đến trường: 352
Tổng số tiền ăn: 5.984.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu