Tài chính công khai ngày 10/10/2019


Tài chính công khai ngày 10/10/2019

Tổng số trẻ đến trường: 370
Trong đó: Điểm trung tâm: 355; điểm lẻ: 15
Tổng số tiền ăn: 5.550.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu