Tài chính công khai ngày 25/06/2020


Tài chính công khai ngày 25/6/2020

Tổng số trẻ đến trường: 375
Trong đó: Điểm trung tâm: 361; điểm lẻ: 14
Tổng số tiền ăn: 5.625.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu