Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 24/01/2019

Tài chính công khai ngày 24/01/2019


Tài chính công khai ngày 24/01/2019

Tổng số trẻ đến trường: 416
Trong đó: Điểm trung tâm: 407; điểm lẻ: 9
Tổng số tiền ăn: 6.240.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0