KẾ HOẠCH THU CHĂM SÓC THỨ 7


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

       

Số: 82 /KH-MNHTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hồng Thái Tây, ngày 14 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

Thu-chi tiền trông giữ trẻ thứ 7 năm học 2019-2020

 

Căn cứ  vào văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 18/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế tổ chức và hoạt đông trường mầm non;

Căn cứ công văn số 2124/SGDĐT-KHTC ngày 03/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc "Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục từ năm học 2019-2020";

Căn cứ hướng dẫn số 795/PGD&ĐT ngày 09/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách; chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã từ năm học 2019-2020"

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. Trường Mầm non Hồng Thái Tây xây dựng kế hoạch thu-chi tiền trông giữ trẻ thứ 7 năm học 2019-2020 như sau:

I. CƠ SỞ TÍNH TOÁN MỨC THU – CHI

- Tổng số học sinh : 150 trẻ

- Số nhóm lớp:  05 lớp

        II. KẾ HOẠCH, ĐỊNH MỨC CHI

Mức thu 25,000đ: Trung bình 30 trẻ/lớp

DỰ TOÁN CHI

Cách tính định mức chi (01 lớp)/tháng

Cách tính định mức chi (05 lớp)/tháng

STT

Nội dung chi

Định mức chi %

Thành tiền/lớp/ngày

 

TỔNG CHI

100

       750.000

        2.250.000

       11.250.000

1

Chi trả cho giáo viên

62

       465.000

        1.395.000

         6.975.000

2

Chi cho quản lý

16

120000

      360.000

         1.800.000

2.1

Chi quản lý của BGH

10

         75.000

      225.000

         1.125.000

2.2

Kế toán

3

         22.500

             67.500

            337.500

2.3

Y tế kiêm thủ quỹ

3

         22.500

             67.500

            337.500

3

Chi trả tiền điện, nước

3

         22.500

             67.500

            337.500

4

Vật tư tiêu hao

4

         30.000

             90.000

            450.000

5

Cấp dưỡng (03 cấp dưỡng)

13

         97.500

           292.500

         1.462.500

6

Khấu hao tài sản

2

         15.000

             45.000

            225.000

 

 Mức chi trung bình 01 trẻ/tháng: 11.250.000đ đ : 150trẻ  = 75.000đ

III.  KẾ HOẠCH THU:

Trên cơ sở lấy thu bù chi, định mức chi cho các hoạt động: Chi trả tiền trông giữ trẻ thứ 7. Nhà trường xây dựng định mức thu như sau:

+ Mức thu 01 trẻ/ tháng là:  75.000đồng

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU – CHI  TIỀN TRÔNG GIỮ TRẺ NGÀY THỨ 7

Tất cả các khoản thu-chi tiền trông giữ trẻ ngày thứ 7 năm học 2019-2020 đều được đưa vào sổ kế toán, hạch toán riêng từng khoản thu-chi, vào báo cáo quyết toán ngân sách và các nguồn khác hàng năm, được công khai quyết toán vào cuối mỗi năm học.

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện CMHS xây dựng kế hoạch thu – chi, có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện của cá nhân và từng bộ phận.

- Phó hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra, theo dõi công tác trông giữa trẻ ngày thứ 7 các lớp.

- Thủ quỹ:  Lập danh sách thu các lớp theo kỳ (tháng), quản lý tiền mặt và chi trả công theo bảng kê chi tiết hàng tháng, cho các đối tượng thực hiện nhiệm vụ.

 - Kế toán: Lập bảng kê chi các khoản trên được quyết toán theo tháng (Tính theo số ngày thực học của trẻ). Có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của hệ thống chứng từ kế toán.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- CBGVNV (t/h);

- Lưu: VT.

               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                  Đỗ Thị Hai

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu