Lịch công tác
Thứ tư, ngày 08/07/2020
7 giờ 30

BGH - Trực và làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Trực và làm việc tại trường

Thứ năm, ngày 09/07/2020
7 giờ 30

BGH - Trực và làm việc tại trường

Thứ sáu, ngày 10/07/2020
7 giờ 30

BGH - Trực và làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Trực và làm việc tại trường

Thứ hai, ngày 13/07/2020
7 giờ 30

BGH - Trực và làm việc tại trường

Thứ ba, ngày 14/07/2020
7 giờ 30

BGH - Trực và làm việc tại trường

Hôm nay: Thứ ba, ngày 07 / 07 / 2020
7 giờ 30

BGH - Trực và làm việc tại trường