KẾ HOẠCH THU CHI TIẾNG ANH


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 
   

Số:  96c /KH-MNHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồng Thái Tây, ngày       tháng       năm  2019

 

KẾ HOẠCH

Thu - chi học tiếng Anh với giáo viên người việt ngoài giờ chính khóa

Năm học 2019 – 2020

 

 
   

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025";

       Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT- BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

       Căn cứ Công văn số 1636/SGDĐT-GDTX ngày 14/7/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1303/BGDĐT-GDMN ngày 18/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở GDMN;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/01/2017; Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2017;

Căn cứ Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt "Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020";

         Công văn số 1158/BGDĐT- GDMN ngày 25/3/2019 về việc phối hợp tổ chức thực nghiệm Chương trình cho trẻ em mẫu giáo làm quen với Tiếng Anh;

       Căn cứ Công văn số 3873/BGDĐT- GDMN ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục Mầm non;

       Căn cứ Kế hoạch số 2171/KH-SGDĐT ngày 09/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025;

     Căn cứ Công văn số 2204/SGDĐT- GDMN ngày 12/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số: 885/PGDĐT-CMMN, ngày 23 tháng 9 năm 2019 V/v

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều;

         Căn cứ đề án thí điểm số 876/ĐA-PGD&ĐT ngày 20/09/2019 của Phòng Giáo dục thị xã Đông Triều về việc làm quen kỹ năng nghe nói tiếng anh cho trẻ mầm non 4 – 5 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn thị xã Đông Triều năm học 2019 – 2020;

         Căn cứ quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 20/09/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về việc phê duyệt Đề án thí điểm "làm quen kỹ năng nghe nói tiếng Anh cho trẻ mầm non 4 – 5 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn thị xã Đông Triều" năm học 2019 – 2020;

Căn cứ vào cuộc họp CMHS đầu năm học 2019 - 2020 giữa Ban đại diện CMHS và nhà trường. Ban đại diện CMHS trường đồng ý việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa học tiếng Anh do giáo viên người Việt Nam giảng dạy trên tinh thần tự nguyện;

Căn cứ Quyết định số 236QĐ/PGD&ĐT thị xã Đông Triều, ngày 25 tháng 10 năm 2019. Về việc  phê duyệt đề án thí điểm "làm quen kỹ năng nghe nói tiếng Anh cho trẻ mầm non 4 – 5 tuổi"

Căn cứ vào hợp đồng liên kết số 96b/HĐ-TRMNHTT " Về việc ký hợp đồng  giữa Trung tâm ngoại ngữ  B-Gates đơn vị liên kết  và Trường mầm non Hồng Thái Tây  về việc liên kết thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm " Làm quen ký năng nghe – nói tiếng anh cho trẻ 4-5 tuổi do giáo viên người Việt Nam giảng dạy năm học 2019-2020";

Trường mầm non Hồng Thái Tây xây dựng kế hoạch thu - chi tiền học tăng cường kỹ năng nghe, nói tiếng Anh do giáo viên người nước ngoài giảng dạy năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

  1. CƠ SỞ, ĐỊNH MỨC THU-CHI:
  • Tổng số học sinh đăng ký tự nguyện: 50 học sinh
  • Số lượng học sinh miễn giảm: 0 học sinh
  • Số lượng học sinh nộp học phí: 50  học sinh
  • Số lớp tham gia: 02 lớp
  • Mức học phí/học sinh/tiết học: 20.000đ
  • Thời lượng học: 01 tiết/tuần/lớp.
  1. KẾ HOẠCH THU - CHI
  1. Kế hoạch thu

- Thu học phí của học sinh theo tháng.

- Tổng thu 01 tháng: 50 học sinh x 20.000 đồng/ tiết/ tuần x 3tiết = 3.000.000đ

2. Kế hoạch chi

- Chi trả học phí cho Trung tâm Ngoại ngữ - Đơn vị liên kết (80%):  16.000đ/tiết học/học sinh:

         16.000đ x 3tiết / tháng x 50 học sinh = 2.400.000đ

- Số kinh phí để lại nhà trường (20%) là: 4.000đ/ học sinh/ tiết học, tương đương :

         4.000đ x 3tiết / tháng x 50 học sinh = 600.000đ

*)Dự kiến chi như sau:

TT

Nội dung chi

Số tiền (đồng)

Ghi chú

I.

Chi trả quản lý nhà trường (72%)

432.000

 

1

Chi quản lý của Hiệu trưởng (10.0%)

60.000

 

2

Chi quản lý của Phó hiệu trưởng (14.0%)

84.000

02 phó hiệu trưởng

3

Chi trả cho GVCN (10.0%)

60.000

 

4

Chi trả cho GV trợ giảng (32.0%)

192.000

 

5

Kế toán, thủ quỹ (6.0%)

36.000

 

II.

Chi trả cơ sở vật chất (28%)

168.000

 

1

Điện, nước, vệ sinh (2%)

12.000

 

2

Khấu hao tài sản (10%)

60.000

 

3

Chi hoạt động khác (16%)

96.000

 

TỔNG

600.000

 

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức trẻ làm quen kỹ năng nghe, nói tiếng Anh do giáo viên người  việt giảng dạy, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện dạy và học.

- Phó Hiệu trưởng sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, khoa học; học ngoài phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT, không làm ảnh hưởng tới các chương trình chính khóa của học sinh và nhà trường; Hàng tháng theo dõi kiểm tra hoạt động dạy học của giáo viên - học sinh, đề xuất sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ cho trẻ làm quen kỹ năng nghe, nói tiếng Anh do giáo viên tiếng anh người việt giảng dạy từ nguồn trích bổ sung cơ sở vật chất quỹ học tăng cường kỹ năng nghe, nói tiếng Anh do giáo viên người việt giảng dạy.

- Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm tuyên truyền cho học sinh đăng ký học trên tinh thần tự nguyện.

- Giáo viên trợ giảng:

+ Kết hợp tổ chuyên môn tìm hiểu về tài liệu, giáo trình phù hợp với khả năng của học sinh, chú trọng vào kỹ năng nghe nói.

+ Xây dựng phân phối chương trình, thời lượng phù hợp với các khối lớp.

+ Kiểm tra, ký duyệt giáo án của giáo viên người tiếng anh người việt hàng tuần, điểm danh sĩ số học sinh, ký và nhận xét đầy đủ vào sổ theo dõi sau mỗi buổi học, hỗ trợ giáo viên tiếng anh người việt quản lý lớp học.

+ Giám sát việc thực hiện dạy chương trình theo đề án đã được phê duyệt, phương pháp giảng dạy, hành vi cư xử, lời nói của giáo viên tiếng anh người việt.

+ Báo cáo kịp thời về Ban giám hiệu nhà khi phát hiện có sai phạm liên quan đến giáo viên tiếng anh người việt trong quá trình giảng dạy.

- Thủ quỹ:  Lập danh sách thu các lớp theo tháng, quản lý tiền mặt và chi trả nội dung trong kế hoạch.

          - Kế toán:  Lập bảng kê chi các khoản trên; có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của hệ thống chứng từ kế toán.        

Nơi nhận:

        - Phòng GD&ĐT  (b/c);

        - BGH (T/h);

        - Kế toán (T/h);

        - Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đỗ Thị Hai

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu