CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2013


 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

       
 
 
   
 


Số :01 /KH-TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Hồng Thái Tây, ngày 03 tháng 01năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01NĂM 2013

Trọng tâm:

  1. Duy trì và phát triển sĩ số.
  2. Thi Bé  MN Với đồng dao ca dao cấp huyện.
  3. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.
  4. Sơ kết học kì I..

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN

1

Công tác phát triển:

Ổn định duy trì và phát triển sĩ số.

GVCN

Từ 01 – 31/01

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục:

+Chăm sóc: Đame bảo chất lượng VSATTP trong dịp tết; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

+Giáo dục: Thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục;

Thực hiện đánh giá  chuẩn PCGD cho trẻ 5 tuổi;

Sơ kết học kì I, phương hướng học kì II

 

CB-GV-NV

 

GVCN

 

GV5 tuổi – BGH

Toàn trường

 

Từ 01 -31/01

 

Từ 01 – 31/01

 

 

Từ 01-15/01

3

Công tác y tế :

Đảm bảo vệ sinh trường học: Lau nhà, giá đồ chơi thường xuyên, rửa tay bằng xà phòng cho trẻ.

Y tế-GVCN

Từ 1 – 31/12

4

Xây dựng đội ngũ:

Thực hiện nghiêm túc các qui chế trường học.

Toàn trường

Từ 1 – 31/12

5

Xây dựng CSVC và tham mưu:

- Thống kê tài sản, CSVC các nhóm lớp, tài sản nhà trường.

- Tiếp tục tham mưu hoàn thiện trung tâm.

 

VP

 

HT

Từ 15-20/01

6

Công tác quản lý:

Chỉ đạo CB- GV – NV  theo đúng văn bản, chỉ thị các cấp, các ngành.

CM

 

BGH

Từ 01-31/01

7

Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2

Thi bé với đồng dao ca dao cấp huyện.

 

Toàn trường

 

 

Từ 01 -31/01

 

Nơi nhận:

-         Phòng GD&ĐT (b/c);

-         Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Hoài Thu