CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY
 

Số: 08/KH -TrMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
               Đông Triều, ngày 01 tháng 04 năm 2013

KẾ HOẠCH THÁNG 04 năm 2013

TT
Nội dung công việc
Phân công thực hiện
Thời gian thực hiện
Ghi chú
1
Công tác phát triển
- Ổn định, duy trì sĩ số
- Huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt kế hoạch.
 
GVCN
Từ 01-> 30/4
 
2
Chất lượng chăm sóc giáo dục
- Chăm sóc
+ Xây dựng thực đơn theo tháng, mùa.
+ Đảm bảo VSATTP, phòng chống dịch bệnh.
- Giáo dục
+ Thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục.
+ Kiểm tra đánh giá CB - GV - NV, công tác quản lý học sinh và các hoạt động khác.
+ Kiểm tra cấp xã phổ cập trẻ 5 tuổi.
+ Chuẩn bị tổng kết chuyên đề bé mầm non với đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam.
+ Kiểm tra đánh giá lớp tiên tiến xuất sắc.
 
 
CM nuôi
 
 
GVCN
 
BGH
 
BCĐ phổ cập
 
 
BGH
 
 
01/04/2013
 
 
 
 
Từ 15 ->30/4
 
 
 
 
 
 
3
Xây dựng đội ngũ
Tiếp tục học tập làm theo Bác Hồ.
Toàn trường
Từ 01 ->30/4
 
4
Xây dựng cơ sở vật chất, tham mưu
- Tiếp tục tham mưu với các cấp để hoàn thiện khu trung tâm.
HT
Từ 01 ->30/4
 
5
công tác quản lí
- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị của các cấp.
Hiệu trưởng
Từ 01 - >30/4
 
6
Công tác khác
- Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn : giỗ tổ hùng vương 10/3. 30/4 và 1/5.
Toàn trường
 
 
Từ 01 -> 30/4
 
 
 

 

Nơi nhận:
-         phòng GD&ĐT huyện Đông Triều(b/c);
-         Các bộ phận CM;
-         Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Hoài Thu