Chương trình công tác tháng 2 năm 2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY
 

Số: 04/KH -TrMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
               Đông Triều, ngày 01 tháng 02 năm 2013

KẾ HOẠCH THÁNG 02 năm 2013
 

TT
Nội dung công việc
Phân công thực hiện
Thời gian thực hiện
Ghi chú
1
Công tác phát triển
- Ổn định, duy trì sĩ số trước và sau tết
 
GVCN
Từ 01-> 28/02
 
2
Chất lượng chăm sóc giáo dục
- Chăm sóc
+ Đảm bảo Chất lượng VSATTP trước và sau Tết Nguyên đán.
- Giáo dục
+ Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy
+ Chuẩn bị cho kì thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.
 
CM nuôi
 
 
CM dạy
 
 
 
Từ 01 -> 28/02
 
 
 
 
3
Xây dựng đội ngũ
- Tổ chức thăm hỏi chức tết GV có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết.
CĐ-NT
Từ 01 ->05/02
 
4
Xây dựng cơ sở vật chất, tham mưu
- Đảm bảo tốt tài sản, trang thiết bị trong dịp tết.
- Tham mưu với các cấp sớm hoàn thiện khu trung tâm
GVCN, Bvệ
 
Hiệu trưởng
Từ 01 ->05/02
 
5
công tác quản lí
- Chỉ đạo đúng các văn bản, chỉ thị của các cấp.
Hiệu trưởng
Từ 01 - >28/02
 
6
Công tác thi đua
- Phát động phong trào thi đua mừng Đảng mừng xuân.
Toàn trường
Từ 01->28/02
 
7
Công tác khác
- Tổ chức tết trồng cây.
- Giao lưu văn nghệ mừng Đảng mừng xuân
Toàn trường
 
Từ 01 ->20/02
 
 

 

Nơi nhận:
-         phòng GD&ĐT huyện Đông Triều(b/c);
-         Các bộ phận CM;
-         Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)
 
 
Nguyễn Hoài Thu