Chương trình công tác tháng 2


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

Số: 06/TB-TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đông Triều, ngày 08 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  02 /2012

                                                                                                     

·        Trọng tâm công tác tháng 02./2012

-Triển khai chương trình học tiếng anh cho trẻ 5 tuổi, chuyên đề tạo môi trường hoạt động cấp huyện

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn

- Thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện

- Thi giáo án điện tử cấp trường

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

30-01->10-02

- Phát động”Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” Xuân Nhâm thìn.

 - Phát động gây quỹ kế hoạch nhỏ

-Hiệu trưởng

 

-Chủ tịch công đoàn

01->05-02

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

-Hiệu trưởng- Bí thư chi bộ

06->10-02

 

-Triển khai chương trình học tiếng anh cho trẻ 5 tuổi, chuyên đề tạo môi trường cấp huyện

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục

-BGH + GV lớp 5 tuổi

 

 

-Hiệu trưởng

01->29-02

* Công tác phát triển:

- Ổn định và duy trì sĩ số

- Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ, 3 tuổi, 4 tuổi đến trường.

-Rà soát trẻ từ 3 đến 5 tuổi trong diện được hỗ trợ tiền ăn trưa

 

-Giáo viên toàn trường

-Giáo viên toàn trường

 

-Hiệu trưởng

01->29-02

* Chất lượng chăm sóc giáo dục

- Đảm bảo bếp ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, công khai thực đơn trên trang Web của trường

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh bếp ăn hàng ngày

 

Chuyên môn

 

 

- BGH

01->29-02

* Công tác quản lý:

- Chỉ đạo CBGV-NV theo đúng các văn bản chỉ thị cấp trên, kịp thời đúng thời gian

 

- Hiệu trưởng

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Phòng GD&ĐT (b/c)

- Các tổ chuyên môn chỉ đạo

-Giáo viên thực hiện

   - Lưu:VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Thu

 Các thông tin khác: