Kế hoạch công tác tháng 5/2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 
 

 


Số: 19/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 01 tháng 05 năm 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 05

 

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Ổn định và duy trì sĩ số

GVCN

Từ 01-> 31/5

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc

+ Đảm bảo VSATTP .

+ Xây dựng thực đơn theo mùa.

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch

+ Tham gia hội thảo ATTP trong trường học

 

CM nuôi

BGH

 

Từ 01 -> 31/5

 

 

- Giáo dục

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy.

+ Đánh giá chất lượng cuối năm các khối lớp.

+ Bồi dưỡng cho hs 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1

+ Tiếp tục tổ chức thi GV giỏi cấp trường

 

GVCN

GVCN

GVCN

CM

 

Từ 01->25/5

Từ 15/ ->20/5

Từ 20->31/5

Từ 1->10/5

 

3

Xây dựng đội ngũ

- Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

Lãnh đạo nhà trường

Từ 25 ->30/5

 

4

Xây dựng cơ sở vật chất .

- Thống kê toàn bộ CSVC, trang thiết bị cuối năm.

- Tiếp tục tham mưu XD khuôn viên sân trường.

HT

Từ 01 ->31/5

 

5

công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

- Chỉ đạo bình xét thi đua năm học 2012 - 2013.

 

HT

 

 

Từ 1->31/5

 

Từ 20 - >25/5

 

6

Công tác khác

- Đón đoàn liên ngành của tỉnh về công nhận phổ cập cho trẻ 5 tuổi.

- Tổ chức cho h/s viếng đài lưu liệm Bác Hồ

- HT nâng cao c/l sh chi bộ trong trường học.

- Tổng kết lớp, trường, Tổ chức tết thiếu nhi 1/6

- XD kế hoạch hè 2013 - 2014.

BGH

Toàn trường

Chi bộ

HT

Từ 15-> 25/5

Từ 15-> 19/5

Từ 10->30/5

Từ 25->30/5

Từ 25->1/6

 

 

Nơi nhận:

-         phòng GD&ĐT huyện Đông Triều(b/c);

-         Các bộ phận CM;

-         Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

Nguyễn Hoài Thu