KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM HỌC 2020- 2021


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

Số:     /KH- MNHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                               Hồng Thái Tây, ngày 4 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8

 NĂM HỌC 2020 - 2021

I. Nhiệm vụ trọng tâm

- Ổn định tổ chức lớp học sau nghỉ hè.

- Thực hiện công tác phát triển, công tác chiêu sinh trẻ trong độ tuổi đảm bảo chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch. Làm tốt công tác phổ cập, đặc biệt đối với trẻ 5 tuổi.

- Tổ chức cho giáo viên tham gia học bồi dưỡng chuyên môn hè và tiếp tục bồi dưỡng chuyên sâu tại trường

- Phân công giáo viên dạy ở các nhóm, lớp.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo từng chủ đề ở các độ tuổi trong năm học.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới

- Kiểm tra điều kiện về cơ sở vật chất các lớp học có kế hoạch tu sửa cho năm học mới.

II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NÔỊ DUNG CÔNG VIỆC

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

Tuần 1+2

từ ngày 04 đến ngày 15/8

-  Nhà trường tổ chức trông giữ trẻ trong hè

 

 BGH, giáo viên nhân viên đăng kí làm hè

 

Tuần 3

từ ngày 17/8 đến ngày 22/8

 

- Tổ chức cho giáo viên tham gia học chuyên môn hè do phòng giáo dục tổ chức

 

 

- Ban giám hiệu, bộ phận hành chính, GVCN các nhóm lớp

- Chủ cơ sở và giáo viên 2 cơ sở tư thục

 

 

 

 

 

Tuần 4

Từ ngày 24 đến ngày 28/8

- Bồi dưỡng CNTT - Ổn định tổ chức lớp học sau hè, thực hiện công tác chiêu sinh, thủ tục nhập học cho trẻ trong độ tuổi

- Làm tốt công tác phổ cập, đặc biệt đối với trẻ 5 tuổi.

- Thực hiện công tác bán trú cho trẻ

có nhu cầu

- Phân công giáo viên dạy ở các nhóm, lớp và công việc cho nhân viên

- Rà soát điều kiện CSVC các nhóm lớp, có kế hoạch mua bổ sung đồ dùng đồ chơi thiết bị dạy học

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới, ngày 5 /9/2020

 

- Phó hiệu trưởng phụ trách công tác phổ cập

 

 

- TT CB GV NV

 

- ĐC HT

 

 

 

 

- PHT phụ trách CSVC

 

 

- TT CB GV NV

 

                                                                        

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- Các đồng chí PHT (t/h)

- Lưu h/c

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Đỗ Thị Hai

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu