Lịch công tác tháng 9/2017

Lịch công tác tháng 9/2017

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

Số: 01/TB - MN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hồng Thái Tây, ngày 01  tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017

* Trọng tâm công tác tháng 9/2017:

- Khai giảng năm học mới.

- Xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học và kế hoạch giáo dục.

- Khám sức khỏe và cân đo đợt 1 cho HS.

- Hợp đồng mua thực phẩm.

Lịch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công tác

Người chủ trì

01-30/9

I. Công tác phát triển giáo dục

- Ổn định sĩ số hiện có và tiếp tục phát triển số lượng

GVCN

06-30/9

II. Chất lượng chăm sóc giáo dục

a. Chăm sóc nuôi dưỡng

- Đảm bảo VSATTP-VS môi trường sạch sẽ, thực hiện nghiêm túc thực đơn hàng ngày, lưu mẫu đúng quy định và công khai tài chính hàng ngày.

b.Giáo dục: Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu các hoạt động giáo dục trong ngày.

 

 

GVCN, cấp dưỡng

 

GVCN

06-30/9

III. Công tác chuyên môn.

- Xây dựng chương trình giáo dục năm học, thực hiện nghiêm túc qui chế CM và nâng cao chất lượng giảng dạy.

IV. Cơ sở vật chất.

Mua sắm bổ sung ghế học sinh và đồ dùng phục vụ bán trú.

 

 

BGH, GVCN

 

 

 

BGH

01-30-9

V. Công tác QL và thi đua

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc nghị quyết trong tháng.

- Động viên đăng kí thi đua.

- Xây dựng kế hoạch năm học, thảo luận các tổ về các chỉ tiêu phấn đấu trong năm.

 

05/9

VI. Công tác khác.

  • Tổ chức khai giảng năm học mới.

 

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Đỗ Thị Hai


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu