Tài chính công khai ngày 12/02/2019


Tài chính công khai ngày 12/02/2019

Tổng số trẻ đến trường: 389
Trong đó: Điểm trung tâm: 382; điểm lẻ: 7
Tổng số tiền ăn: 5.835.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


No comments yet. Be the first.