Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng


 

Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng
I. Theo dõi cân nặng theo định kỳ:
TT Nhóm lớp Sĩ số lớp Đợt I, ngày   15 /  9 /  2011 Đợt II, ngày   15 /  12 /  2011 Đợt III, ngày   15 /  3 /  2012  
Ghi chú
Số trẻ được TD cân nặng Kênh Số trẻ được TD cân nặng Kênh Số trẻ được TD cân nặng Kênh
Cân nặng bình thường Suy dinh dưỡng vừa Suy dinh dưỡng nặng Béo phì Cân nặng bình thường Suy dinh dưỡng vừa Suy dinh dưỡng nặng Béo phì Cân nặng bình thường Suy dinh dưỡng vừa Suy dinh dưỡng nặng Béo phì
1 5 Tuổi- A1 33 33 32 1     33 33 0     34 34 34 0    
2 5 Tuổi- A2 33 33 31 2     33 31 2     33 33 33 0    
3 5 Tuổi- A3 7 7 6 1     8 7 1     8 8 7 1    
4 4 Tuổi- B1 24 24 21 3     25 23 2     26 26 26 0    
5 4 Tuổi- B2 25 25 22 3     24 21 3     25 25 24 1    
6 4 Tuổi- B3 28 28 28 0     27 27 0     28 28 28 0    
7 3 Tuổi- C1 24 24 21 3     25 24 1     26 26 25 1    
8 Nhà trẻ- D1 19 19 19 0     18 18 0     24 24 24 0    
9 Nhà trẻ- D2 17 17 16 1     17 16 1     18 18 18 0    
                                     
                                     
Tổng số 210 210 196 14     210 200 10     222 222 219 3    
Tỉ lệ %   100.00 93.33 6.67     100.00 95.24 4.76       100.00 98.65 1.35    
                                     
Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng
II. Theo dõi chiều cao theo định kỳ:
TT Nhóm lớp Sĩ số lớp Đợt I, ngày   15 /  9 /  2011   Đợt II, ngày   15 /  3 /  2012 Ghi chú
Số trẻ được TD chiều cao Chiều cao   Số trẻ được TD chiều cao Chiều cao   Số trẻ được TD chiều cao Chiều cao  
Chiều cao bình thường Cao hơn Thấp còi
độ 1
Thấp còi độ 2 Chiều cao bình thường Cao hơn Thấp còi
độ 1
Thấp còi độ 2 Chiều cao bình thường Cao hơn Thấp còi
độ 1
Thấp còi độ 2
1 5 Tuổi- A1 33 33 30 3               34 34   0    
2 5 Tuổi- A2 33 33 32 1               33 32   1    
3 5 Tuổi- A3 7 7 6 1               8 7   1    
4 4 Tuổi- B1 24 24 20 4               26 24   2    
5 4 Tuổi- B2 25 25 21 4               25 24   1    
6 4 Tuổi- B3 28 28 23 5               28 23   5    
7 3 Tuổi- C1 24 24 18 6               26 24   2    
8 Nhà trẻ- D1 19 19 18 1               24 24   0    
9 Nhà trẻ- D2 17 17 16 1               18 18   0    
                                     
                                     
                                     
Tổng số 210 210 184 26               222 210   12    
Tỉ lệ %   100.00 87.62 12.38               100.00 94.59   5.41    
                                     
                    Ngày 15 tháng3 năm 2012
                    Người tổng hợp
                                     
                                     
                                     
                                     
                    Nguyễn Thị Miền