Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 9/2012

Chương trình công tác tháng 9/2012


 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 

 

             Số: 07/KHT                                     Đông Triều, ngày 01 tháng 09 năm 2012

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2012

* Trọng tâm công tác tháng 09 /2012

- Tổ chức lễ khai giảng

- Xây dựng kế hoạch năm học

- Tổ chức hội nghị CB-VC-LĐ

- Đại hội Công đoàn

- Kiểm tra các nhóm, lớp

- Tham gia hội thi ứng dụng CNTT

  *  Lịch cụ thể

TT

Nhiệm vụ
trọng tâm

Nhiệm vụ cụ thể và các biện pháp thực hiện

Người 
phối hợp
thực hiện

Thời gian

1

Tổ chức nhân sự

- Họp hội đồng nhà trường

- Bố trí, sắp xếp nhân sự ở các bộ phận đảm bảo các hoạt động trong nhà trường.

- Sắp xếp, phân công đội ngũ GV vào các nhóm lớp

- Tổ chức lế khai giảng

- Ký kết lại các hợp đồng lao động, hợp đồng tuyển dụng… 

- Ký hợp đồng thực phẩm, Hợp đồng ga
- Ổn định nhân sự và phân công nhiệm vụ tổ Phục vụ và Bếp.

- CBGV,NV

- BGH, CĐ

 

- CBGV,NV toàn trường

 

- BGH, KT

 

- BGH

- 01/9

- 05/ 9

 

 

 

 

- Tuần 1/9

2

Công tác chuyên môn

Chú ý trọng tâm: giáo dục và rèn luyện nề nếp, thói quen, kỷ luật cho trẻ ở các độ tuổi. 
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình GDMN cho năm học 2012 – 2013 các độ tuổi.

- Xây dựng kế hoạch năm nhà trường.


- Tổ chức kiểm tra tay nghề GV tuyển dụng.

 

- Kiểm tra đồ dùng, trang thiết bị, tài liệu dạy học. Lập kế hoạch đề xuất trang bị cho năm học 2012 – 2013.

 

- HPCM

 

- BGH 

- BGH, Tổ trưởng chuyên môn

- BGH, Tổ trưởng các tổ

 

 

 

- 5/9

 

 

- 10/9 

- Tuần 3

 

 

- Tuần 4 

3

 

 

 

 

 

 

4

Công tác bán trú

 

 

 

 

 

Công tác tài chính

- Tiếp tục công tác cải tạo, trang bị cho môi trường cơ sở vật chất. 
- Xây dựng KH đề xuất mua sắm trang thiết bị, đồ dùng phục vụ bán trú năm học 2012 – 2013. 
- Xây dựng KH và tổ chức tổng vệ sinh môi trường. 
 
- Xây dựng  thực đơn.

- Tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho HS

 - Quyết toán và báo cáo tài chính năm học 2011 – 2012.
- Lập dự toán và kế hoạch thu – Năm học 2012 -2013. 
- Kiểm kê tài sản.

- BGH

- Tài vụ
 

- HPCM,

- Tổ bếp

- Y tế

 

- HT,KT

 

- HT, KT 

- BGH, CĐ 

- Trong tháng

- Tuần 1

 

 

- 15/9

 

- Trong tháng

5

HĐ khác

- Hội nghị CB-VC-LĐ

- ĐH Công đoàn

- Duyệt kế hoạch năm học

- Thi CNTT

CBGV toàn trường

 

- 8/9/2012

-

 

                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                            ( Đã Ký)

                                                                              Nguyễn Hoài Thu