Xuất bản thông tin

Lịch trực tết 2015

Lịch trực tết 2015

Lịch trực tết 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      

      Hồng Thái Tây, ngày  12  tháng  02  năm 2015

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

 

 

Kính gửi: Phòng GD & ĐT Huyện Đông Triều.

 

Thực hiện Công văn số 80/PGD&ĐT ngày 06/02/2015 của Phòng GD&ĐT  Đông Triều về việc  báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015;

Trường Mầm non Hồng Thái Tây báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của Ban Giám Hiệu nhà trường như sau:

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  15/02/2015

(tức 27 tháng chạp)

Nguyễn Thị Tẹo

Hiệu Trưởng

0936212375

2

16/02/2015

(tức 28 tháng chạp)

Đỗ Thị Hai

Phó Hiệu Trưởng

0962138268

3

17/02/2015

(tức 29 tháng chạp)

Trần Thị Ngọc

Phó Hiệu Trưởng

01666116572

4

18/02/2015

(tức 30 tết)

Nguyễn Thị Tẹo

Hiệu Trưởng

0936212375

5

   19/02/2015

(tức mùng 1 tết)

Đỗ Thị Hai

Phó Hiệu Trưởng

0962138268

6

 20/02/2015

(tức mùng2 tết)

Trần Thị Ngọc

Phó Hiệu Trưởng

01666116572

7

Ngày 21/02/2015

 tức mùng 3 tết)

Nguyễn Thị Tẹo

Hiệu Trưởng

0936212375

8

Ngày 22/02/2015

( tức mùng 4 tết)

Đỗ Thị Hai

Phó Hiệu Trưởng

0962138268

9

Ngày 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

Trần Thị Ngọc

Phó Hiệu Trưởng

01666116572

         

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tẹo