Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 09/01/2019

Tài chính công khai ngày 09/01/2019

Tổng số trẻ báo ăn 417
Tổng số tiền ăn của trẻ 6.255.000 đồng;