Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 15/01/2019

Tài chính công khai ngày 15/01/2019


Tài chính công khai ngày 15/01/2019

Tổng số trẻ đến trường: 418
Trong đó: Điểm trung tâm: 411; điểm lẻ: 7
Tổng số tiền ăn: 6.270.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0