Tài chính công khai ngày 11/02/2019


Tài chính công khai ngày 11/02/2019

Tổng số trẻ đến trường: 342
Trong đó: Điểm trung tâm: 336; điểm lẻ: 6
Tổng số tiền ăn: 5.130.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu