Tài chính công khai ngày 04/10/2019


Tài chính công khai ngày 04/10/2019

Tổng số trẻ đến trường: 363
Trong đó: Điểm trung tâm: 349; điểm lẻ: 14
Tổng số tiền ăn: 5.445.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu