Tài chính công khai ngày 20/4/2021


Tài chính công khai ngày 20/4/2021

Tổng số trẻ đến trường: 348
Tổng số tiền ăn: 5.916.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu