Tài chính công khai ngày 22/4/2021


Tài chính công khai ngày 22/4/2021

Tổng số trẻ đến trường: 349
Tổng số tiền ăn: 5.933.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu