Tài chính công khai ngày 23/6/2020


Tài chính công khai ngày 23/6/2020

Tổng số trẻ đến trường: 376
Trong đó: Điểm trung tâm: 360; điểm lẻ: 16
Tổng số tiền ăn: 5.640.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu