Tài chính công khai ngày 24/05/2019


Tài chính công khai ngày 24/05/2019

Tổng số trẻ đến trường: 425
Trong đó: Điểm trung tâm: 416; điểm lẻ: 09
Tổng số tiền ăn: 6.375.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu