Tài chính công khai ngày 27/4/2021


Tài chính công khai ngày 27/4/2021

Tổng số trẻ đến trường: 353
Tổng số tiền ăn: 6.001.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu