Chương trình công tác tháng 5


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 
 
 


Số: 21/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 04  tháng 05 năm 2012

KẾ HOẠCH THÁNG 05

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Ổn định và duy trì sĩ số

- Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ ra lớp

GVCN

Từ 01-> 30/5

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc

+ Đảm bảo VSATTP .

+ Xây dựng thực đơn theo mùa.

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch

 

CM nuôi

BGH

 

Từ 01 -> 30/5

 

 

- Giáo dục

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy.

+ Đánh giá chất lượng cuối năm các khối lớp.

+ Đánh giá chất lượng cô, lớp, xét thi đua.

CM dạy

BGH

 

 

Từ 01/ ->15/5

 

 

3

Xây dựng đội ngũ

- Đánh giá chất lượng đội ngũ theo đăng kí học tập làm theo tấm gương HCM.

HĐTĐ

Từ 20 ->25/5

 

4

Xây dựng cơ sở vật chất .

- Thống kê toàn bộ CSVC, trang thiết bị cuối năm

BGH

Từ 25 ->30/5

 

5

công tác quản lí

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

- Chỉ đạo làm hồ sơ thi đua.

 

HT

 

HĐTĐ

Từ 01 - >30/5

 

6

Công tác tham mưu phối hợp

- Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo để hoàn thiện khu trung tâm.

- Giải phóng bụi tre mở rộng đường cua vào trường

HT

Từ 05 -> 10/5

 

7

Công tác khác

- Thi đua lập thành tích chào mừng 19/5

- Tổ chức hội thi “Trường học thân thiện”.

- Xây dựng kế hoạch tháng hành động trẻ em năm 2012

Toàn trường

 

 Từ 15 ->19/5

 

Từ 01 -> 05/5

 

 

 

Nơi nhận:

-         phòng GD&ĐT huyện Đông Triều(b/c);

-         Các bộ phận CM;

-         Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

Nguyễn Hoài Thu