Thời khóa biểu của bé năm học 2016-2017

Thời khóa biểu của bé năm học 2016-2017

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 24-36 THÁNG TUỔI

HOẠT ĐỘNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

SÁNG

- Vận động

-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

- Văn học

-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

- Nhận biết

-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

- Tạo hình

-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

- Âm nhạc

-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

CHIỀU

- Ôn lại kiến thức
- Cho trẻ chơi theo ý thích
- Hoạt động tự chọn
- Vệ sinh, văn nghệ, nêu gương, trả trẻ

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 3-4 TUỔI

HOẠT ĐỘNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

SÁNG

- Thể dục
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- Văn học
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- KPKH
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- Tạo hình, toán
-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

- Âm nhạc
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

CHIỀU

- Ôn lại kiến thức buổi sáng đã học
-  Cho trẻ chơi theo ý thích
-  Hoạt động tự chọn
- Vệ sinh, văn nghệ, nêu gương, trả trẻ

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 4-5 TUỔI

HOẠT ĐỘNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

SÁNG

- Thể dục
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- Văn học

- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

-  KPKH
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- Tạo hình, toán
-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

- Âm nhạc
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

CHIỀU

- Ôn lại kiến thức buổi sáng đã học
-  Cho trẻ chơi theo ý thích
-  Hoạt động tự chọn
- Vệ sinh, văn nghệ, nêu gương, trả trẻ

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 5-6 TUỔI

HOẠT ĐỘNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

SÁNG

- Thể dục
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- Văn học
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- KPKH
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- Toán, LQVCC
-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

- Tạo hình hoặc âm nhạc
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

CHIỀU

- Ôn lại kiến thức buổi sáng đã học
-  Cho trẻ chơi theo ý thích
-  Hoạt động tự chọn
- Vệ sinh, văn nghệ, nêu gương, trả trẻ


No comments yet. Be the first.