Tài chính công khai ngày 10/01/2019


 Tổng số trẻ ăn: 420x 15000= 6.300.000
Tổng chi: 6.300.000: Thừa : 0; Thiếu :0
 


No comments yet. Be the first.