Thống kê chất lượng năm học 2016 - 2017

Thống kê chất lượng năm học 2016-2017

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016-2017

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

364

 

15

45

70

115

119

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

0

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

364

 

15

45

70

115

119

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

364

 

15

45

70

115

119

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

364

 

15

45

70

115

119

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

364

 

45

45

70

115

119

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

 

 

 

 

 

 

 

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

22

 

 

5

10

7

 

8

Số trẻ em béo phì

2

 

 

 

1

1

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

364

 

15

45

70

115

119

1

Đối với nhà trẻ

60

 

15

45

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

60

 

15

45

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

304

 

 

 

70

115

119

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

304

 

 

 

70

115

119

 

 

Hồng Thái Tây, ngày     tháng      năm 2016

Thủ trưởng đơn vị

 

Nguyễn Thị Tẹo


No comments yet. Be the first.