KẾ HOẠCH THU CHI VỆ SINH CHUNG


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

       

Số: 81/KH-MNHTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 

Hồng Thái Tây, ngày 14 tháng 9 năm 2019


KẾ HOẠCH

Thu-chi tiền vệ sinh chung năm học 2019-2020

 

Căn cứ vào văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 18/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế tổ chức và hoạt đông trường mầm non;

Căn cứ công văn số 2124/SGDĐT-KHTC ngày 03/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc "Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục từ năm học 2019-2020";

Căn cứ hướng dẫn số 795/PGD&ĐT ngày 09/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách; chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã từ năm học 2019-2020";

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. Trường Mầm non Hồng Thái Tây xây dựng kế hoạch thu-chi tiền vệ sinh chung năm học 2019-2020 như sau:

 

I. CƠ SỞ TÍNH TOÁN MỨC THU – CHI:

- Tổng số học sinh : 393 trẻ

- Số nhóm lớp:  14 lớp

II. KẾ HOẠCH, ĐỊNH MỨC CHI:

  • Chi tiền hỗ trợ người dọn vệ sinh chung: 01 người x 1.490.000 đ = 1.490.000đ
  • Chi tiền mua giấy vệ sinh:  Mỗi trẻ 1 cuộn / tháng  = 393 học sinh  x 5.500 đ = 2.161.500đ
  • Chi mua: + Vim diệt khuẩn : 4 chai x 32.000đ  =128.000đ

                    + Chổi chít :           02 cái x 35.000đ  = 70.000đ

                    + Chổi quét nước : 01 cái x 35.500đ  = 35.500đ

                    + Chổi thanh hao : 02 cái x 22.500đ = 45.000đ

Tổng chi một tháng: 3.930.000 đ

Mức chi 01 trẻ/tháng:   3.930.000đ : 393trẻ  = 10.000đ

        III.  KẾ HOẠCH THU:

Trên cơ sở lấy thu bù chi, định mức chi cho các hoạt động:  Chi trả tiền hỗ trợ người dọn vệ sinh chung, giấy vệ sinh, dụng cụ vệ sinh... Nhà trường xây dựng định mức thu như sau:

+ Mức thu 01 trẻ/ tháng là:  10.000 đồng

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU – CHI  TIỀN VỆ SINH CHUNG

Tất cả các khoản thu-chi tiền vệ sinh chung năm học 2019-2020 đều được đưa vào sổ sách kế toán, hạch toán riêng từng khoản thu-chi vào báo cáo quyết toán ngân sách và các nguồn khác hàng năm, được công khai quyết toán vào cuối mỗi năm học.

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện CMHS xây dựng kế hoạch thu – chi, có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện của cá nhân và từng bộ phận.

- Y tế thường xuyên kiểm tra, theo dõi công tác vệ sinh của người dọn vệ sinh.

- Thủ quỹ:  Lập danh sách thu các lớp theo kỳ (tháng), quản lý tiền mặt và chi trả công theo bảng kê chi tiết hàng tháng, cho các đối tượng thực thi nhiệm vụ.

 - Kế toán: Lập bảng kê chi các khoản trên được quyết theo tháng (Tính theo số ngày thực học của trẻ); Có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của hệ thống chứng từ kế toán.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- CBGVNV (t/h);

- Lưu: VT.

               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                  Đỗ Thị Hai

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu