CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2012


 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

       
 
 
   
 


Số :46 /BC-TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Hồng Thái Tây, ngày 01 tháng 12 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2012

Trọng tâm:

  1. Duy trì và phát triển sĩ số.
  2. Tiếp tục thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
  3. Triển khai chương trình cho trẻ làm quen với tiếng anh.
  4. Kiểm tra toàn diện khối 5 tuổi.
  5. Kiểm tra CSVC nhóm lớp và các bếp ăn.
  6. Cân đo chấm kênh lần 2.
  7. Thi đồ dùng đồ chơi cấp trường.
  8. Tiếp tục bổ sung CSVC trong nhà trường.

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN

1

Họp hội đồng nhà trường đánh giá công tác tháng 11 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12.

Duy trì nền nếp, tiếp tục huy động trẻ ra lớp.

CBGV - NV

 

 

GVCN

Từ 1 – 31/12

2

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD.

Triển khai chương trình cho trẻ 5 tuổi làm quen với tiếng anh

Cân đo chấm kênh lần 2

GV

Tuần 1/12

3

Đảm bảo vệ sinh trường học: Lau nhà, giá đồ chơi thường xuyên, rửa tay bằng xà phòng cho trẻ

 

GVCN

Từ 1 – 31/12

4

Tiếp tục thực hiện có chiều sâu cuộc vận động học tập làm theo tấm gương HCM.

Phát động tham gia cuộc thi “Bác Hồ với dân tộc thiểu số, các dân tọc thiểu số với Bác Hồ”

Thực hiện theo các quy chế trường học

Toàn trường

Từ 1 – 31/12

5

Tiếp tục thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Kiểm tra toàn diện khối 5 tuổi

Tăng cường kiểm tra bếp ăn.

CM

 

BGH

Từ ngày 10 – 22/12

6

Tăng cường công tác kiểm tra và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ.

BGH

Từ 1 – 30/12

7

Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐNDVN

Thi Đ D ĐC cấp trường

Toàn trường

Từ 20 – 22 /12

 

Nơi nhận:

-         Phòng GD&ĐT (b/c);

-         Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Hoài Thu