Thông báo các khoán thu chi năm học 2019-2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                           Hồng Thái Tây, ngày 30  tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

THU CÁC KHOẢN NĂM HỌC 2019-2020

   Căn cứ  vào công văn hướng dẫn của các cấp về việc hướng dẫn công tác thu chi năm học : 2019 -2020

Căn cứ vào kế hoạch thu chi năm học 2019 -2020 của trường mầm non Hồng Thái Tây.

Căn cứ  kết quả họp phụ huynh các lớp, ban đại diện CMHS nhà trường và biên bản thỏa thuận với hội cha mẹ học sinh đầu năm học 2019 -2020.

Trường Mầm non Hồng Thái Tây báo cáo các khoản  thu năm học 2019 -2020 như sau:

 I.KHOẢN THU BẮT BUỘC:  Học phí

Học phí: 50.000đ/trẻ/tháng

II. KHOẢN THU THỎA THUẬN

1.Thu phục vụ bán trú: Chi thuê cấp dưỡng + trông trưa + vật tư tiêu hao: 119.300đ/trẻ/tháng.

2.Thu trả công dọn vệ sinh, giấy vệ sinh: 10.000đ/trẻ/tháng

3.Thu đón sớm, trả muộn: 42.800đ/trẻ/tháng

4.Thu tiền trông giữ trẻ thứ 7 là: 75.000đ/trẻ/tháng

5.Tiền ăn + chất đốt :16.500đ/trẻ/ngày

       Nhà trường trân trọng thông báo./.

 

               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                  Đỗ Thị Hai

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu