KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5


  PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

Số:     /KH- MNHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                       Hồng Thái Tây, ngày      tháng 05  năm 2020

 

                                     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5

NĂM HỌC 2019- 2020

 
   

 * Nhiệm vụ trọng tâm:

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-19

- Thống nhất chương trình dạy tháng 5.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ: Chiến thắng ĐBP và ngày sinh nhật Bác

- Tăng cường các biện pháp xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn

- Thực hiện công tác tự BDTX theo kế hoạch tháng 5

- Họp phụ huynh toàn trường thống nhất lắp điều hòa, rèm cửa cho học sinh

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

Tuần 1

(04-8 /5)

- Họp hội đồng thống nhất chương trình dạy tháng 5

- Tuyên truyền cánh phòng chống dịch covid-19

- TT CB, GV, NV

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, GVCN

 

 

Tuần 2(11-15/5

 

 

- Các lớp thi đua xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn hưởng ứng ngày chiến thắng ĐBP và ngày sinh nhật Bác

KT nội bộ Đ/c: Xoa , Minh Thu

 

 

- Ban giám hiệu, công đoàn

- Các nhóm lớp

BGH

 

Tuần 3 (18-22/5)

 

- Tiếp tục thực hiện công tác tự BDTX theo kế hoạch tháng 5

- Các lớp tổ chức họp PH  thống nhất lắp điều hòa , rèm cửa sổ cho học sinh

Dự giờ thường xuyên 2 giáo viên: Đ/c Hòa, Huyền Linh

 

- TT CB, GV, NV

 

- Các nhóm lớp, PHHS

 

- BGH

 

 

Tuần 4 (25- 29/5).

Họp bình xét thi đua tháng 5.2020

- Ban giám hiệu

- Các GV nhóm lớp

         

                                                                 

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- Các đồng chí PHT (t/h)

- Lưu h/c

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Đỗ Thị Hai

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu