KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM HỌC 2020- 2021


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

Số:  61 /KH- MNHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                            Hồng Thái Tây, ngày 01 tháng 9  năm 2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9

NĂM HỌC 2020 - 2021

 
   

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 8, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9

- Tổ chức ngày khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

- Thực hiện ký các hợp đồng về bán trú (Chất đốt, thực phẩm, vệ sinh, bảo vệ…)

- Lên kế hoạch y tế học đường theo tháng, kỳ, năm học và cách phòng 1 số dịch bệnh lây lan theo mùa, và dịch COVID-19

- Họp kiện toàn Ban cha mẹ học sinh và họp phụ huynh các lớp trong toàn trường đầu năm học,

- Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

- Thực hiện chương trình chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo kế hoạch đã được nhà trường, phòng giáo dục duyệt

- Kiểm tra về công tác phát triển, công tác tổ chức bán trú, nề nếp lớp

II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Tuần 1

Từ 3-11/9

 

- Họp hội đồng

- Ổn định tổ chức lớp học

- Tổ chức khai giảng năm học mới, hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

- Thực hiện chương trình giáo dục theo từng khối lớp

- Ký các hợp đồng phục vụ công tác bán trú

- Lên kế hoạch y tế học đường

- Họp kiện toàn Ban cha mẹ học sinh toàn trường.

- Tiếp tục rà soát điều kiện CSVC các nhóm lớp có kế hoạch mua sắm, bổ sung đồ dùng bán trú và mau hỏng trong năm học.

- Tập thể CB, GV, NV

- GVCN

 

- TT CB, GV, NV

 

 

 

 

- GVCN, BGH, CT CĐ

 

- PHT phụ trách CSVC, GVCN các nhóm lớp

Tuần 2

Từ 14-18/9

- Các lớp tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 

- Thực hiện chương trình chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo kế hoạch đã được phê duyệt từng độ tuổi

- Kiểm tra nề nếp giờ ăn, các hoạt động khác, kiểm tra công tác phát triển các khối lớp

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- PHT phụ trách chuyên môn, GVCN các nhóm lớp

 

 

 

 

- Ban KTNB

 

- Các giáo viên SH theo tổ

Tuần 3

Từ 21-25/9

- Duyệt kế hoạch năm học

- KTNB: Kiểm tra chuyên đề 3 GV, KT 3 nhân viên theo KH

BGH, CTCĐ, GV cốt cán

-Trịnh Thị Ngạn, Trần Thanh My, Bùi Thị Yến

- NV: Nguyễn Thúy Diệu, Bùi Thị Chang, Hà Thị Điển

 

Tuần 4

Từ 28-30/9

 

- Khám SK đợt 1cho học sinh

- Cân, đo đợt 1

- Tổ chức họp chuyên môn theo hình thức nghiên cứu bài học

Họp đánh giá thi đua cấp tổ

Họp bình xét thi đua 

 

 

 

 

 

- TT y tế TX, NV y tế học đường, GVCN

- BGH, TT chuyên môn, GVCN các nhóm lớp

- 3 tổ

- Hội đồng thi đua

                                                                         

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- Các đồng chí PHT (t/h)

- Lưu h/c

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Đỗ THị Hai

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu